נגישות
נגישות

פעילות עמודי תוצאות חיפוש באתר rest

אתר רסט ממשיך להתחדש ומשיק עמודי תוצאות חיפוש חדשים כדי שתוכלו למצוא את המסעדות הטובות ביותר לבילוי הבא שלכם. בואו להכיר את העמודים ואולי תוכלו לזכות בארוחה זוגית מפנקת וטעימה

מגזין REST המלצות קולינריות חדשות מהצלחת
מערכת  zap rest

מערכת zap rest

תאריך פרסום: 08/04/2019, 0:00
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Facebook Messenger
  • Email

אתר רסט ממשיך להתחדש ומשיק עמודי תוצאות חיפוש חדשים. על מנת שתוכלו להכיר ולהתמצא בעמודים החדשים, אתר רסט מזמין אתכם לקחת חלק בפעילות נושאת פרסים, כך תוכלו גם להכיר את האתר טוב יותר ואולי אפילו לזכות בפרס טעים ומפנק במיוחד. איך זה עובד? במסגרת הפעילות יפרסם האתר בכל יום במשך שבועיים (14-23 באפריל 2019) חידה חדשה על אחת המסעדות באתר. מטרתכם היא לגלות באיזו מסעדה מדובר ולהיכנס לאתר המסעדה ב- rest, שם מסתתרת התשובה. שלושת הגולשים הראשונים שימצאו את הפתרון בכל יום יקבלו ארוחה זוגית במתנה באותה המסעדה. צאו לדרך ושיהיה בתאבון.

תקנון התחרות ("התקנון")

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על תחרות "פעילות מונדיאל" ("התחרות"), אשר מקיים זאפ גרופ, אשר כתובתו לצורך תחרות זו: הסיבים 25, פתח תקווה ("בית העסק" או "עורך התחרות").
1. התחרות
התחרות מיועדת לגולשי עמוד עורך התחרות באתר/באפליקצייה שכתובתו: https://www. rest.co.il ("אתר עורך התחרות"), אשר ממלאים אחר תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה (להלן: "הגולש").
2. תנאי ההשתתפות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, עד לתום תקופת הפעילות, יהא זכאי להשתתף בתחרות ("משתתף"):
2.1. אדם פרטי, תושב/ת ו/או אזרח/ית ישראל ו/או בעל/ת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו/ה עולה על 18 שנים במועד השתתפותו/ה בתחרות.
2.2. נתן הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה ו/או כל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר.
2.3. קיים את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם, ונקלט בעמוד עורך התחרות ו/או במערכת המחשב של בית העסק.
3. אופן ההשתתפות בתחרות
3.1. על מנת להיחשב כמשתתף בתחרות, על הגולש לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות ההשתתפות") במהלך תקופת הפעילות (כהגדרתה בסעיף ‎4 להלן):
3.1.1. להירשם לאתר או אפליקציית Zap Rest .
3.1.2. בכל יום מימי התחרות, יפרסם עורך התחרות חידה באתר ו/או באפליקציה. הגולשים נדרשים למצוא את פתרון החידה בתוך אתר ו/או אפליקציית עורך התחרות. לאחר מציאת העמוד באתר ו/או באפליקציה בו נמצאת התשובה, נדרש הגולש למלא את פרטיו במקום הייעודי לכך.
3.1.3. שלושת הגולשים הראשונים בכל יום שימצאו את התשובה וישאירו פרטיהם כאמור לעיל יזכו בפרס.
3.2. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות, כמפורט בסעיף ‎3 לעיל, חלה על הגולש ו/או המשתתף. בית העסק אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של בית העסק ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי בית העסק המתקבלים באתר עורך התחרות ו/או במערכת המחשב של בית העסק מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
3.3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל בית העסק ו/או באתר עורך התחרות באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בתחרות.
3.4. ידוע לגולש ו/או המשתתף והוא מסכים כי בית העסק יהא רשאי לפרסם את שם המשתתף ו/או הזוכה, תמונתו, כתובתו, ופרטים נוספים הידועים לבית העסק, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של בית העסק, בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט). מובהר כי בית העסק יהא רשאי שלא לפרסם כלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו, כאמור לעיל, במידה שיוכרז כזוכה. לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי בית העסק בקשר עם פועלו זה.
3.5. כל גולש ו/או משתתף מסכים ומאשר כי בית העסק יהא רשאי לשמור במאגריו את פרסום ההשתתפות ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו ו/או צילומים ממעמד הענקת הפרס, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
3.6. עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה לאתר עורך התחרות ו/או פרסום כלשהו במסגרת ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתתף לקבלת דברי פרסומת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון או דואר רגיל), כמו כן לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק, ו/או מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים לבית העסק ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש בהם.
4. תקופת הפעילות
4.1. הפעילות תחל ביום 14.04.2019 בשעה 09:00 ותסתיים ביום 23.04.2019 בשעה 21:00 ("תקופת הפעילות").
4.2. עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
5. מועד ואופן בחירת הזוכה
5.1. עורך התחרות יפרסם בכל יום את שמות הזוכים של יום התחרות הקודם להכרזה ו/או בתום תקופת הפעילות כולה וזאת על פי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות. שמות הזוכים אשר יפורסמו יכללו רק את המשתתפים שעמדו בתנאי ההשתתפות כפי שהוגדרו בסעיף 3.
5.2. ההכרזה על הזוכים תיעשה בפיקוח של ועדה שתורכב מנציגי עורך התחרות ובפיקוח עו"ד ו/או רו"ח מטעמו ("הוועדה הבוחנת"). במהלך כל ימי התחרות, ייבחרו שלושה משתתפים אשר מילאו ראשונים את הפרטים במקום הנדרש, שייבחרו כזוכים ("הזוכה"), , ויוגדרו כזוכים לאחר בדיקה כי אכן עמדו בקריטריונים שהוגדרו בסעיף 3.
5.3. עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לשנות את מספר הזוכים האמור בסעיף 5.2 לעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
5.4. במידה ואחד או יותר מהזוכים לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא במהלך התקופה הנקובה בסעיף ‎7.6 להלן, תהא הוועדה הבוחנת רשאית לקבוע כי זכייתם תעבור למשתתף אחר אשר יעמוד בתנאים הנקובים בסעיף 3.1 ובסעיף ‎5.2 לעיל, והכול על-פי החלטת עורך התחרות ("הזוכה החלופי"). מובהר כי עורך התחרות יהא אף רשאי שלא לחלק את הפרס לזוכה החלופי כאמור בסעיף זה, וכי זוכה או זוכה חלופי אשר לא יממש את זכייתו ו/או שיהיה מנוע מלממש את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.
5.5. עורך התחרות יהא רשאי לדחות את תאריך התחרות מכל סיבה, לרבות סיבות הקשורות בזמינות נציגי עורך התחרות וכן בשל סיבות טכניות, עקב תקלה ו/או שיבוש בהפעלת מערכות המחשוב בהן יקלטו נתוני המשתתפים ו/או אחזור נתוני המשתתפים מהקבצים הממוחשבים ו/או קושי בהגעה למקום ו/או במועד שנקבע.
6. הזוכים והפרסים
6.1. משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, מילא אחר כל הוראות התקנון, ונבחר כזוכה, יוכרז כזוכה בפעילות ויזכה בפרס כמפורט בסעיף 6.2 להלן ("הפרס").
6.2. הפרס בתחרות יהיה שונה בכל יום מימי התחרות וזהות הפרס תפורסם באתר ו/או באפליקציית עורך התחרות בכל יום.
7. מימוש הפרס
7.1. עורך התחרות יכריז על הזוכים בפעילות, ויודיע לזוכים על זכייתם בשיחה טלפונית אישית על פי מספר הטלפון המעודכן במחשבי בית העסק ו/או באמצעות שליחת הודעה למייל של הזוכה ("הכרזת הזוכה").
7.2. יובהר כי הכרזה על הזוכה במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולו הבלעדי של עורך התחרות וכן כי עורך התחרות יהא רשאי להודיע על הזכייה בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם הזוכה באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.
7.3. על הזוכה בתחרות לשלוח בהודעה פרטית לכתובת מייל שתועבר אליו, צילום של ת.ז/הדרכון שלו, ופרטי יצירת קשר עימו ("אישור המסירה"). מסירת כל הפרטים כאמור תהווה תנאי לקבלת הפרס.
7.4. הזוכה יאשר במסגרת אישור המסירה את תנאי תקנון פעילות זו וכי עורך התחרות רשאי לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או את צילומי הענקת הפרס ו/או פרטיו המצויים אצלו, בעיתון ו/או באתר בית העסק ו/או בכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של עורך התחרות. מובהר בזאת כי עורך התחרות יהא רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכה כלל. מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה בפעילות תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו. הפרסום יהווה תנאי לקבלת הפרס על ידי הזוכים ולהשתתפות בתחרות.
7.5. הפרס יוענק לזוכה בתנאי שיעמוד בתנאי תקנון זו. ככל שאחד או יותר מהזוכים לא ישלחו את אישור המסירה בתוך 2 ימים מיום קבלת הכרזת הזוכה כאמור לעיל, הם ייחשבו כמוותרים על זכייתם ועל קבלת הפרס ולא יהיו זכאים לקבל את הפרס. הפרס יועבר למשתתף אחר שיעלה בתחרות.
7.6. הזכייה הינה אישית. לא ניתן להעביר את הזכייה ו/או הפרס בשלמות ו/או בחלקים.
8. אחריות
8.1. האחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולאיכות הפרסים במסגרת פעילות זו, תחול על המשווקים ו/או נותני השירותים ו/או הספקים של כל מוצר ו/או שירות בקשר עם הפרסים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. למען הסר ספק, עורך התחרות לא יהיה אחראי בצורה כלשהי ולא יישא בשום אחריות לטיב הפרסים, לאספקתם ולאיכותם. מבלי לגרוע מהאמור, לזוכים לא תהא כל טענה כלפי בית העסק בגין הפרסים, אספקתם, טיבם או איכותם.
8.2. עורך התחרות רשאי בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון זה, לרבות מועד הבחירה, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל משתתף.
9. כללי
על התחרות יחולו ההוראות דלקמן:
9.1. עצם השתתפות הגולש ו/או המשתתף בתחרות מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו בתחרות הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי בתקנון וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
9.2. תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש באתר.
9.3. עורך התחרות לא יהא חייב בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרס. במידה שהפרס יגרור תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על הזוכה בלבד.
9.4. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך התחרות יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיו האישיים במסגרת יחסי ציבור שיערוך בנוגע לתחרות.
9.5. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך התחרות יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שנקלט באתר ו/או במחשבי עורך התחרות וזאת בכפוף לדין.
9.6. בהשתתפות בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר הגולש ו/או המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיה וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים הגולש ו/או המשתתף כי תקנון זו יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
9.7. בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי עורך התחרות ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע בתקנון זה.
9.8. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי בית העסק, בני משפחה של עובדי בית העסק וכן בני משפחותיהם.
9.9. עותקים מן התקנון מצויים במשרדי בית העסק, ברחוב הסיבים 25, פתח תקווה, בעמוד בית העסק באתר ובאפליקציה.
9.10. עותק מן התקנון ניתן יהא לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי בית העסק, כאמור לעיל.
9.11. בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.
9.12. הגולש ו/או המשתתף ער לכך, כי עריכת התחרות תלויה, בין היתר, בתקינות אתר האינטרנט, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלעורך התחרות אין שליטה עליהם. לפיכך, יהא עורך התחרות רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את התחרות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של התחרות.
9.13. כל גולש המעוניין להשתתף בתחרות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בתחרות על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות, או מחיקתם ממאגר הנתונים של המשתתפים
9.14. עורך התחרות אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בתחרות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
9.15. למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף כלשהו בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך התחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהא עורך התחרות רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לבטל את התחרות, הפרסים העומדים לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל גולש ו/או משתתף.
9.16. בכל מקרה לא תהיה לגולש ו/או משתתף ו/או למנצח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק וכל גוף אחר הקשור בתחרות, או מי מטעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בתחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרס והפרס.
9.17. למען הסר ספק, רישומי בית העסק יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת תחרות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
9.18. מובהר ומודגש בזאת, כי הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה למוצר אחר, לכסף, לשווה-כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי, מחוץ לקבוע במפורש בתקנון זה.

  • Facebook
  • Whatsapp
  • Facebook Messenger
  • Email

דירוג הכתבה

לא אהבתי מעולה

תגובות0

הוספת תגובה
הוספת תגובה

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

השדה שהוזן לא תקין, שננסה שוב?

תודה ששיתפת אותנו!

נפרסם את תגובתך בהתאם לשיקולי המערכת

הבנתי

עשינו לך תיאבון? יש לנו עוד הרבה עדכונים טעימים

שם לא תקין
דוא"ל לא תקין
NEWSLETTER
"שניים על הבר, לא מעשנים": שובן של המסעדות
ל"ג בעומר 2020: משלוחים בשריים לכל המשפחה
משלוחי גורמה של קורדרו (צילום: באדיבות המקום)
טארט שוקולד כשר לפסח של הקונדיטור אורן גירון (צילום: אפיק גבאי)
טבעוני, עשיר ומפתיע. חומוס בר, חיפה (צילום: עומרי רביב)
משקשקים בבית: 3 מתכוני קוקטיילים לקיץ
שירת הבשר (צילום: ארז ביטון)
שלושת הקצבים מציגים: 3 מתכונים עם בשר