נגישות
נגישות

תקנון ימי כיף

התנאים המפורטים בתוכנית זו יחולו על פעילות "פעילות קיץ 2019" באתר rest.co.il ("הפעילות"), אשר מקיימת קבוצת זאפ גרופ, אשר כתובתה לצורך תחרות זו: רחוב הסיבים 25, פתח תקווה ("בית העסק" או "עורך הפעילות").


1. הפעילות
הפעילות מיועדת לגולשי אתר זאפ רסט שכתובתו www.rest.co.il ("עמוד עורך הפעילות באתר"), אשר ממלאים אחר תנאי ההשתתפות המפורטים בתוכנית זו (להלן: "הגולש").


2. תנאי ההשתתפות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, עד לתום תקופת הפעילות, יהא זכאי להשתתף בפעילות ("משתתף"):
2.1. אדם פרטי, תושבת ו/או אזרחית ישראל ו/או בעלת היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילה עולה על 18 שנים במועד השתתפותה בפעילות.
2.2. נתן הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה ו/או כל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר.
2.3. קיים את התנאים המפורטים בתוכנית זו במלואם, ונקלט בעמוד עורך הפעילות ו/או במערכת המחשב של בית העסק.


3. אופן השתתפות בפעילות
3.1. על מנת להיחשב כמשתתף בפעילות, על הגולש לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות ההשתתפות") במהלך תקופת הפעילות (כהגדרתה בסעיף ‏5 להלן):
3.1.1. להיכנס לאתר האינטרנט ו/או האפליקציה של רסט ו/או לעמוד הפייסבוק של רסט.
3.1.2. למלא את פרטיו האישיים ולתאר מנה מועדפת במקום המיועד לכך.
מובהר, כי תנאי להשתתפות הגולש בפעילות זו הינו קבלת אישורו לפרסם את פרטי ההשתתפות והחוויה שהעלה לעמוד של עורך הפעילות במסגרת הפעילות ("הפרסום"), וכן פרטים המצויים אצל בית העסק, לרבות אך לא רק: פרטיו האישיים ו/או תמונתו ו/או אישורו של כל אדם אחר אשר פרטיו ו/או דמותו מופיעים בעמוד עורך הפעילות.
3.2. הגולש ו/או המשתתף מתחייב כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בפרסום שפורסם בעמוד עורך הפעילות, וכי אין בפרסום כאמור משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר.
3.3. הגולש ו/או המשתתף מצהיר ומאשר כי בעצם ההשתתפות בפעילות הוא מקנה לבית העסק רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש שהוא, לפי שיקול דעתו בפרסום נשוא הפעילות ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה כלפי בית העסק בקשר עם הפרסום אשר הועלה על ידו לעמוד עורך הפעילות. העלאת הפרסום לעמוד עורך הפעילות במסגרת הפעילות מהווה הסכמה מצדו של הגולש ו/או המשתתף להמחות באופן בלתי חוזר לבית העסק את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בפרסום, וכי הגולש ו/או המשתתף לא יהא זכאי לכל תמורה בגין שימושו של בית העסק בפרסום כאמור וכי הגולש ו/או המשתתף לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום בקשר הפרסום נשוא הפעילות.
3.4. האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות, כמפורט בסעיף ‎3 לעיל, חלה על הגולש ו/או המשתתף. בית העסק אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של בית העסק ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי רישומי בית העסק המתקבלים בעמוד עורך הפעילות ו/או במערכת המחשב של בית העסק מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בפעילות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
3.5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל בית העסק ו/או בעמוד עורך הפעילות באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף בפעילות.
3.6. ידוע לגולש ו/או המשתתף והוא מסכים כי בית העסק יהא רשאי לפרסם את שם המשתתף ו/או המנצח, תמונתו, כתובתו, פרסומו, ופרטים נוספים הידועים לבית העסק, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של בית העסק, בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט). מובהר כי בית העסק יהא רשאי שלא לפרסם כלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו, כאמור לעיל, במידה שיוכרז כמנצח. לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי בית העסק בקשר עם פועלו זה.
3.7. כל גולש ו/או משתתף מסכים ומאשר כי בית העסק יהא רשאי לשמור במאגריו את פרסום ההשתתפות ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו ו/או תמונות שהועלו לעמוד עורך הפעילות ו/או צילומים ממעמד הענקת הפרס, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
3.8. עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה לעמוד עורך הפעילות ו/או פרסום כלשהו במסגרת ההשתתפות בפעילות, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתתף לקבלת דברי פרסומת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון או דואר רגיל), כמו כן לגולש ו/או למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק, ו/או מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במסירת הפרטים לבית העסק ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש בהם.


4. תקופת הפעילות
4.1. הפעילות תחל ביום שני בתאריך 1.7.2019 בשעה 10:00 ותסתיים ביום חמישי בתאריך 29.8.2019 בשעה 22:00 ("תקופת הפעילות").
4.2. עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.

5. מועד ואופן בחירת המנצח
5.1. בתום כל שבוע בתקופת הפעילות, יועברו כל פרסומי ההשתתפות לבחינת ועדה בוחנת שתורכב משלושה נציגים מטעם עורך הפעילות ("הוועדה הבוחנת").
הוועדה הבוחנת תתכנס ותבחן את כל פרסומי ההשתתפות ותבחר מתוכם בכל שבוע את הפרסום המנצח, כך שהמשתתפים שפרסמו אותם כמפורט בתנאי פעילות זו ייבחרו ויוכרזו כמנצחים ("המנצחים"). המנצחים ייבחרו בהתאם לקריטריונים הבאים: מקוריות, חוויה מעוררת תיאבון, תיאור יצירתי.
5.2. הוועדה הבוחנת תהא רשאית (אך לא חייבת) לכלול במסגרת שיקוליה לבחירת המנצח, שיקולים נוספים על השיקולים המנויים בסעיף 5.1 לעיל. אולם, הועדה תהא חייבת להכריע על-פי קריטריוני הפעילות ו/או השיקולים הנוספים ולא על-פי הגרלה כלשהי. החלטת הוועדה הבוחנת, בהתאם לשיקול דעתה, תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
5.3. עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות לשנות את מספר המנצחים האמור בסעיף 5.1 לעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
5.4. במידה ואחד או יותר מהמנצחים לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא במהלך התקופה הנקובה בסעיף ‏7.5 להלן, תהא הוועדה הבוחנת רשאית לקבוע כי ניצחונם יעבור למשתתף אחר אשר פרסומו יעמוד בתנאים הנקובים לעיל, והכול על-פי החלטת הוועדה הבוחנת ("המנצח החלופי"). מובהר כי הוועדה הבוחנת תהא אף רשאית שלא לחלק את הפרס למנצח החלופי כאמור בסעיף זה, וכי מנצח או מנצח חלופי אשר לא יממש את ניצחונו ו/או שיהיה מנוע מלממש את ניצחונו מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.
5.5. מובהר, כי בכל מקרה בו תוכנו של פרסום יהא מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע באופן כזה או אחר בזולת ו/או בקבוצת אנשים ו/או במידה שהוועדה הבוחנת תחשוד כי הפרסום אינו מקורי ו/או כי המשתתף לא היה רשאי להעלות את אמור בו ו/או במידה שהוועדה הבוחנת תחשוד כי יש בפרסום פגיעה כלשהי בזכות של צד שלישי, פרסומו לא ייבחן על ידי הוועדה הבוחנת וייפסל מיידית ללא מסירת הודעה למשתתף ו/או לגולש, לפי העניין.
5.6. עורך הפעילות יהא רשאי לדחות את תאריך החלטתה של הוועדה הבוחנת מכל סיבה, לרבות סיבות הקשורות בזמינות הוועדה הבוחנת וכן בשל סיבות טכניות, עקב תקלה ו/או שיבוש בהפעלת מערכות המחשוב בהן יקלטו נתוני המשתתפים ו/או אחזור נתוני המשתתפים מהקבצים הממוחשבים ו/או קושי בהגעה למקום ו/או במועד שנקבע.

6. המנצחים והפרסים
6.1. משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, מילא אחר כל הוראות התוכנית, ונבחר כמנצח, יוכרז כמנצח בפעילות ויזכה בפרס כמפורט בסעיף 6.3 להלן ("הפרס").
6.2. משתתף אשר זכה בפרס במהלך אותה שנה קלנדרית בה נערכת הפעילות, במסגרת השתתפותו בפעילות אחרת שערך עורך הפעילות בכל אחד מעמודי האינטרנט של עורך הפעילות ו/או עמודי הפייסבוק של מותגי עורך הפעילות, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס גם אם עמד בכל תנאי הפעילות. את רשימת המותגים של עורך הפעילות ניתן לראות באתר http://zapgroup.co.il
6.3. הפרסים בפעילות יהיו כדלקמן: כל זוכה יקבל שובר לארוחה משפחתית ע"ס 500 ₪ במסעדה לבחירה מתוך רשימת המסעדות המופיעות בלינק המצורף: https://buyme.co.il/branches/?suppNum=6098308

7. מימוש הפרס
7.1. עורך הפעילות יכריז על המנצחים בפעילות בכל שבוע במסגרת תקופת הפעילות. עורך הפעילות יודיע למנצחים על ניצחונם באחת ו/או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות העלאת סטאטוס מיוחד לעמוד עורך הפעילות ו/או עמוד הפייסבוק של עורך הפעילות, שליחת דוא"ל לכתובת המייל שהזינו המנצחים ו/או שיחת טלפון למספרי הטלפון שהזינו המנצחים ("הכרזת המנצח").
7.2. יובהר כי הכרזה על המנצחים במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולה הבלעדי של עורך הפעילות וכן כי עורך הפעילות יהא רשאי להודיע על הניצחון בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם המנצחים באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.
7.3. יראו את המנצחים כאילו קיבלו את הכרזת המנצחים ביום שליחת הכרזת המנצחים. לעניין זה רישומי עורך הפעילות בדבר שליחת הכרזת המנצחים יהוו ראיה מכרעת למסירת הכרזת המנצחים.
7.4. על המנצחים בפעילות לשלוח בהודעה פרטית לכתובת המייל של עורך הפעילות, אישור על קבלת הודעת הזכייה ("אישור המסירה"). מסירת כל הפרטים כאמור תהווה תנאי לקבלת הפרס. המנצחים יאשרו במסגרת אישור המסירה את תנאי תוכנית פעילות זו וכי עורך הפעילות רשאי לפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או את צילומי הענקת הפרס ו/או פרטיהם המצויים אצלו, בעיתון ו/או באתר בית העסק ו/או בכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של עורך הפעילות. מובהר בזאת כי עורך הפעילות יהא רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי המנצחים כלל. מובהר, כי עצם השתתפותם של המנצחים בפעילות תחשב להסכמתם לפרסום פרטיהם. הפרסום יהווה תנאי לקבלת הפרס על ידי המנצחים ולהשתתפותם בפעילות.
7.5. הפרסים יוענק למנצחים בתנאי שיעמדו בתנאי תכנית זו. ככל שאחד או יותר מהמנצחים לא ישלחו את אישור המסירה בתוך 20 ימים מיום קבלת הכרזת המנצחים כאמור לעיל, הם ייחשבו כמוותרים על ניצחונם ועל קבלת הפרס ולא יהיו זכאים לקבל את הפרס.
7.6. הניצחון הינו אישי. לא ניתן להעביר את הניצחון ו/או הפרס בשלמות ו/או בחלקים.

8. אחריות
8.1. האחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולאיכות הפרסים במסגרת פעילות זו, תחול על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים ו/או נותני השירות ו/או הספקים של כל מוצר ו/או שירות בקשר עם הפרסים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. למען הסר ספק, עורך הפעילות לא יהיה אחראי בצורה כלשהי ולא יישא בשום אחריות לטיב הפרסים, לאספקתם ולאיכותם. מבלי לגרוע מהאמור, למנצחים לא תהא כל טענה כלפי בית העסק בגין הפרסים, אספקתם, טיבם או איכותם.
8.2. עורך הפעילות רשאי בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתוכנית זו, לרבות מועד הבחירה, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתוכנית ותחייב כל משתתף.

9. כללי
על הפעילות יחולו ההוראות דלקמן:
9.1. עצם השתתפות הגולש ו/או המשתתף בפעילות מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו בפעילות הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי בתוכנית וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
9.2. תוכנית זו חלה בנוסף לתנאי השימוש באתר עורך הפעילות.
9.3. עורך הפעילות לא יהא חייב בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרס. במידה שהפרס יגררו תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על המנצח בלבד.
9.4. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך הפעילות יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיו האישיים במסגרת יחסי ציבור שיערוך בנוגע לפעילות.
9.5. כל גולש ו/או משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שעורך הפעילות יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שנקלט בעמוד עורך הפעילות, בעמוד עורך הפעילות בפייסבוק ו/או במחשבי עורך הפעילות וזאת בכפוף לדין.
9.6. בהשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר הגולש ו/או המשתתף כי קרא את התוכנית והוא מקבל עליו את הוראותיה וגם אם לא קרא את התוכנית, מסכים הגולש ו/או המשתתף כי תוכנית זו תחול עליו ותחייבו לכל דבר ועניין.
9.7. בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתוכנית לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי עורך הפעילות ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע בתוכנית זו.
9.8. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי בית העסק, בני משפחה של עובדי בית העסק וכן בני משפחותיהם.
9.9. עותקים מן התוכנית מצויים במשרדי בית העסק, ברחוב הסיבים 25 פתח תקווה וברחוב האודם 9 פתח תקווה, וכן באתר בית העסק.
9.10. עותק מן התוכנית ניתן יהא לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי בית העסק, כאמור לעיל (ככל שקיימים).
9.11. בכל מקום בתוכנית בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.
9.12. הגולש ו/או המשתתף ער לכך, כי עריכת הפעילות תלויה, בין היתר, בתקינות אתר האינטרנט, תקינות עמוד עורך הפעילות, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה עליהם. לפיכך, יהא עורך הפעילות רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.
9.13. כל גולש המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות, או מחיקתם ממאגר הנתונים של המשתתפים.
9.14. עורך הפעילות אינו אחראי ולא יהא אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
9.15. למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהא עורך הפעילות רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לבטל את הפעילות, הפרסים העומדים לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתוכנית ותחייב כל גולש ו/או משתתף.
9.16. בכל מקרה לא תהיה לגולש ו/או משתתף ו/או למנצח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד בית העסק וכל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת המנצח, קבלת הפרס והפרס.
9.17. למען הסר ספק, רישומי בית העסק יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת פעילות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
9.18. מובהר ומודגש בזאת, כי הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה למוצר אחר, לכסף, לשווה-כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי, מחוץ לקבוע במפורש בתוכנית זו.